10 tháng 3, 2019

The first day with Swift


Trà đá sáng 3/3/2019,  quyết định xuống tay cho UDEMY - 10.99$ for new user only ( kiểu giảm giá mà làm như khuyến mại hahaha)

https://www.udemy.com/ios11-app-development-bootcamp/

Note sau ngày đầu:


Cmd+ = : fit the label

this class is not key value coding-compliant: link sai nút image/button với IBOutlet/IBAction

randomDiceINdex1 = arc4random(6) - lấy ramdom trong khoảng 0-6
       
randomDiceINdex1 = Int(arc4random_uniform(6)) - ép kiểu Int cho thằng trên

*Biến
    var randomDiceIndex1 : Int = 0
*constant ,array,... nói chung là ít thay đổi
    let diceArray = ["dice1", "dice2", "dice3", "dice4"]Đăng nhận xét

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search